روسیه در کدام قاره است ؟

روسیه کدام قاره است؟

روسیه کدام قاره است؟
حتما برای افراد زیادی این سوال پیش آمده است که روسیه کدام قاره است؟ ! در این مقاله می خواهیم به مکان جغرافیایی و موقعیت کشور