تفریحات آذربایجان

تفریحات آذربایجان چه چیزهایی می باشد ؟
باکو پایتخت کشور آذربایجان مقصدی بسیارخوب برای تفریح و خوشگذرانی است و تفریحات آذربایجان بسیار زیاد می باشد .
شهر باکو درهمسایگی کشورایران

سفر به آذربایجان با خودرو شخصی امکان پذیر است؟

آذربایجان

معرفی آذربایجان
آذربایجان یک جمهوری شوروی سابق در قفقاز است و به صورت گوناگون بخشی از اروپا یا آسیا را در نظر می گیرد .
این کشور در دریای خزر