کلیسای ترینیتی گرگتی

 کلیسای گرگتی

 کلیسای گرگتی
 کلیسای گرگتی Trinity Gregatti Churchیکی از جاذبه های گردشگری گرجستان بحساب می آید.
این کلیساChurch بعنوان جاذبه گردشگری مذهبی بشمار امده است.
کلیساChurchتوانسته با ویژگی های ظاهری و موقعیت

آشنایی با باکو و تفلیس

آشنایی با باکو و تفلیس

آشنایی با باکو و تفلیس
باکو در کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد و تفلیس یکی از شهرهای کشور
گرجستان است . فاصله بین باکو و تفلیس حدود 580 کیلو متر