آرناووت کوی استانبول

آرناووت کوی استانبول

آرناووت کوی استانبول ترکیه
یکی دیگر از محله و مناطق مهم از شهرستانهای استانبول شهر یا محله بزرگ آرناووت کوی استانبول می باشد که در این مقاله در مورد این