آنتالیا خرید 1

آنتالیا خرید

آنتالیا خرید

ی سوغاتی و پوشاک در آنتالیا
همان طور که ممکن است دیده باشید، اکثر توریست های ترکیه عمدتا طرفتار و خریدار پوشاک ترک هستند و یا شیک