آنتالیا پرواز ترک

آنتالیا پرواز ترک

آنتالیا پرواز ترک
فرودگاه آنتالیا AYT فرودگاه اصلی شهر است که همه پروازها از ایران در آن توقف دارند و بالعکس بخشی از پرواز ها به تهران از این فرودگاه