آنتالیا چگونه شهری است؟ 1

آنتالیا چگونه شهری است؟

آنتالیا چگونه شهری است؟
در گذشته گردشگری در کشور ترکیه علاوه بر آسیا در کل جهان شهرت یافته.کشور ترکیه به دلیل آب وهوای بسیار عالی و امکانات تفریحی و رفاهی