استان کوتایک

استان کوتایک

استان کوتایک
امروز در بحث بررسی استان های ارمنستان به استان کوتایک (Kotuyk)   رسیدیم.
معرفی استان
استان ی(Kotuyk) در ارمنستان است.
این استان در بخش مرکزی کشور واقع شده است.