امام علی (ع) 1

امام علی (ع)

امام علی (ع)
امام علی (ع)  (Imam Ali)، آرامگاه امام اول شیعیان در شهر نجف عراق قرار دارد.
علی بن ابی‌طالب(Imam Ali) در سال ۴۰ قمری به دست عبدالرحمن بن ملجم مرادی کشته شد.
و درکوفه دفن گردید که بر