بازار یشیلکوی استانبول

بازار یشیلکوی استانبول

بازار یشیلکوی استانبول
بازار یشیلکوی استانبول
امروزه ما در بازار یشکیلکویی واقع شده ایم که به عنوان بازار اجتماعی پاز شناخته می شود و بازار عمومی osy.
در بازار، که