باشاک شهیر استانبول

باشاک شهیر استانبول

ویژگی منطقه باشاک شهیر استانبول ترکیه
استانبول ترکیه مناطق و محله های مختلفی دارد که هرکدام از این مناطق دارای ویژگیهای خاصی است که یکی از این مناطق با ویژگی