چه چیزی در استانبول بنوشیم؟

چه چیزی در استانبول بنوشیم؟

1- چه چیزی در استانبول بنوشیم؟
چه چیزی در استانبول بنوشیم؟ … قهوه ترک؟؟؟!!!!!
در پاسخ به اینکه چه چیزی در استانبول بنوشیم؟ میتوان گفت: در استانبول انواع نوشیدنی های محلی