دانشگاه حاجت تپه استانبول

دانشگاه حاجت تپه استانبول

دانشگاه حاجت تپه استانبول
دانشگاه حاجت تپه استانبول
دانشگاه حاجت تپه یکی از دانشگاه‌های ترکیه  است. براساس عملکرد تحصیلی، این دانشگاه رتبه اول را در میان دانشگاه‌های ترکیه با مدارس