مسجد سلطان احمد

مسجد سلطان احمد

مسجد سلطان احمد استانبول
مسجد سلطان احمد استانبول، مسجدی تاریخی است که  در استانبولِ ترکیه واقع شده است.
مسجد سلطان احمد استانبول به مسجد آبی نیز معروف است.
مسجد آبی که به عنوان