آیا مشهد فرودگاه دارد؟

آیا مشهد فرودگاه دارد؟

بنظرتان آیا مشهد فرودگاه دارد؟
سوالی که در ذهن بعضی مسافران برای سفر به مشهد را درگیر خود کرده این است که  آیا مشهد فرودگاه دارد؟
چرا این سوال مطرح می شود