جاذبه های ارمنستان

جاذبه های ارمنستان

جاذبه های ارمنستان
بعد از معرفی قسمت اول جاذبه های ارمنستان به قسمت دوم این جاذبه های میرسیم.
 
پارک عشاق
پارک عشاق یکی دیگر از جاذبه های ارمنستان است.