جاذبه های اندونزی

جاذبه های اندونزی

جاذبه های اندونزی
اندونزی بزرگ ترین مجمع الجزایر جهان، با ۱۸۳۳۰ جزایر که ۶۰۰۰ از آنها مسکونی است، می باشد که دارای جاذبه های فراوانی تحت عنوان جاذبه های اندونزی

جزایر مهم اندونزی

جزایر مهم اندونزی

معرفی جزایر مهم اندونزی
جزایر مهم اندونزی از بخشهای بسیار مهم اندونزی می باشد ، اما ابتدا به معرفی این کشور می پردازیم .
اندونزی بین هند و اقیانوس آرام