جزایر انتالیا

جزایر انتالیا

جزایر انتالیا

جزیره ی موش آنتالیا | منطقه دزدان دریایی
مناطقی مثل جزیره ها که در میان آب های بی کران احاطه شده اند معمولا گردشگران کنجکاو و ماجراجو