دانشگاه بغازیچی در استانبول

دانشگاه بغازیچی در استانبول

دانشگاه بغازیچی در استانبول
دانشگاه بغازیچی در استانبول
دانشگاه بغازیچی یک دانشگاه تحقیقاتی مهم است که در بخش اروپایی تنگه بسفر در استانبول ترکیه واقع شده‌است.
این دانشگاه دارای چهار