دبی در گذر زمان

دبی در گذر زمان

تغییرات دبی در گذر زمان
دبی دارای تاریخ نوپایی است ، لذا در گوشه و کنار این شهر بقایایی از بناهای قدیمی را می توان پیدا کرد که قدمت آن