دبی چند فرودگاه دارد 1

دبی چند فرودگاه دارد

شهر دبی چند فرودگاه دارد؟ 
شهر دبی بزرگ‌ترین شهر کشور امارات هست که به علت برخورداری از جاذبه‌های انبوه و نیز تثبیت جایگاه خود به عنوان یکی از مراکز سرمایه‌گذاری