آنتالیا جاهای دیدنی

آنتالیا جاهای دیدنی

آنتالیا جاهای دیدنی دارد؟
آنتالیا جاهای دیدنی
بندر قدیمی
این بندر در یک در مرکز صخره و در یک گودی تشکیل شده است و در حال حاضر جزء گردش پذیرترین