دریا و دریاچه ارمنستان

دریا و دریاچه ارمنستان

دریا و دریاچه ارمنستان
امروز رسیدیم به بخش دوم طبیعت ارمنستان با عنوان دریا و دریاچه ارمنستان(Lake) .
در این بخش قرار است درباره دریا و دریاچه ارمنستان(Lake) صبحت کنیم پس