دبی امارات 1

دبی امارات

دبی امارات

دبی امارات به عنوان پایتخت اقتصادی و تجاری این کشور می باشد.

اقلیم آب و هوایی دبی امارات

گرم و مرطوب