آشنایی با باکو و تفلیس

آشنایی با باکو و تفلیس

آشنایی با باکو و تفلیس پایتخت های آذربایجان و گرجستان
باکو در کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد و تفلیس یکی از شهرهای کشور گرجستان است .
فاصله بین باکو و