آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی در کدام قسمت مشهد است؟
از آرامگاه فردوسی شاعر بزرگ ایرانی در مشهد حتما بازدید کنید.
فردوسی خالق شاهنامه، شاهکار حماسه ایرانی، کتابی است که هویت فرهنگ ایرانی