هرکاره یا دیگ سنگی

هرکاره یا دیگ سنگی

هرکاره یا دیگ سنگی چیست؟
هرکاره یا دیگ سنگی، به ظروفی که از کوه های سنگی کنده و ساخته می شود دیگ سنگی می گویند.
مردمان شهر مشهد از گذشته