مالزی کجاست؟

مالزی کجاست؟

کشور مالزی کجاست؟
با همراه باشید تا بدانید مالزی کجاست؟
در جنوب شرقی قاره کهن کشوری به نام مالزی ، واقع شده است که پایتختش شهر
کوالا لامپور می باشد