مزار علامه امینی 1

مزار علامه امینی

مزار علامه امینی
امروز میخواهیم درباره مزار علامه امینی Allameh Amini برات بگیم پس با ما در این بخش همراه باشید.
علامه امینیAllameh Amini نویسنده کتاب معروف الغدیر است .
علامه امینـىAllameh