مسجد عمران بن شاهین 1

مسجد عمران بن شاهین

مسجد عمران بن شاهین
این مقاله مییخواهیم مسجد عمران بن شاهین emranرا تعریف کنیم.
عمرانemran از اهالى الجامده (از روستاهاى واسط در عراق) بود.
از بین امیران بویه، معزالدوله، عزالدوله و عضدالدوله (که امیری بسیار