مسجد Sakirin

مسجد Sakirin

مسجد شاکرین  استانبول Sakirin
مسجد Sakirin مسجدی در استانبول ، در  ترکیه  است.
این مسجد یکی از معدود مساجد مدرن در استانبول است.و در بخش آسیایی استانبول بنا شده.
مسجد