مشهد برای چه معروف است؟

مشهد برای چه معروف است؟

شهر مشهد برای چه معروف است؟
میدانیم که شهر مشهد سالانه پذیرای هزاران مسافر است ، ممکن است برایتان سوال پیش بی آید که مشهد برای چه معروف است؟
در