کلیسای ترینیتی گرگتی

 کلیسای گرگتی

 کلیسای گرگتی
 کلیسای گرگتی Trinity Gregatti Churchیکی از جاذبه های گردشگری گرجستان بحساب می آید.
این کلیسا Church بعنوان جاذبه گردشگری مذهبی بشمار امده است.
کلیسا Church توانسته با ویژگی های