آنتالیا چی بپوشم

آنتالیا چی بپوشم

آنتالیا چی بپوشم
پوشش مردم شهر آنتالیا در گذشته
پوشش و لباس مردمان شهر آنتالیا تفاوت زیادی با پوشش آنها در حال حاضر داشته است. در دوره ی حاکمیت عثمانی