دانشگاه فردوسی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد مقدس
دانشگاه فردوسی، در کدام قسمت شهر مشهد واقع شده است.؟
یک دانشگاه شمال شرقی ایران است که به نام شاعر بزرگ حماسی، فردوسی که نویسنده شاهنامه