هتل جاده ابریشم

هتل جاده ابریشم

هتل جاده ابریشم
خب بعد از شنیدن اسم هتل جاده ابریشم (SILK ROAD HOTEL) یاد هتل تهران بیفتید اما اشتباه نکنید مثل همین اسم هتلی در ارمنستان وجود دارد.
فضای13