دبی پایتخت تجاری امارات

دبی پایتخت تجاری امارات

 دبی پایتخت تجاری امارات متحده  عربی است.
دبی پایتخت تجاری کشور امارات متحده عربی است . ولی پایتخت سیاسی این کشور ابوظبی است.
مناسبت ها و رویدادها در دبی پایتخت تجاری