دانشگاه فنی استانبول

دانشگاه فنی استانبول

دانشگاه فنی استانبول
دانشگاه فنی استانبول
دانشکده فنی استانبول
این دانشگاه که اولین دانشگاه ترکیه است در سال ۱۹۶۳ به محل اقامت فعلی خود نقل‌مکان کرد.

برای اطلاع از