دبی از شیراز

دبی از شیراز

پرواز به دبی از شیراز
شیراز و دبی در فاصله 556 کیلومتری از یکدیگر قرار دارند که مدت تخمینی پرواز میان آنها 48 دقیقه است (این میزان بسته به آب