خطوط هوایی مشهد

خطوط هوایی مشهد

خطوط هوایی مشهد در فرودگاه شهید هاشمی
خطوط هوایی مشهد ،فرودگاهی بین‌المللی است که در مشهد، خراسان رضوی، ایران قرار دارد.
این فرودگاه همچنین به عنوان فرودگاه بین‌المللی شهید هاشم